Politica de confidențialitate

Următoarele informații vizează clarificarea prelucrării datelor personale ale clienților Promenada Mall Targu Mures care vor să fie introduse în baza de date a clienților de către Operator.

Cine este Operatorul datelor dumneavoastră personale?

Operatorul datelor dumneavoastră este ERP TARGU MURES SRL cu sediul social în Târgu Mureș, str. Gheorghe Doja 243, județul Mureș, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J26/828/2011, cod fiscal RO-17454877 (denumit în continuare: „Operatorulˮ).

Ce date vor fi procesate?

Pentru a fi introdus în baza de date ale clienților, vi se solicită să furnizați adresa dvs. de e-mail, numărul de telefon, adresa de reședință (opțional) și, obligatoriu, codul dumneavoastră poștal, numele, vârsta și sexul, precum și pasiunile dumneavoastră. Furnizarea datelor menționate mai sus este voluntară, dar este necesară pentru a fi introdusă în baza de date a clienților.

Ce prevederi reglementează prelucrarea datelor cu caracter personal?

Din 25 mai 2018, prelucrarea datelor cu caracter personal este guvernată de prevederile așa-numitului GDPR sau Regulamentul (UE) 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27/04/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

Care este scopul și baza prelucrării datelor dumneavoastră?

Datele dumneavoastră vor fi prelucrate în scopuri de marketing, în scop informativ în legătură cu oferta actuală a mall-ului și evenimentele însoțitoare. Numerele de telefon vor fi, de asemenea, prelucrate pentru a reaminti clienților despre întâlnirile lor cu consultanții. Datele sunt prelucrate în baza articolului 6 alineatul (1) litera (a) din GDPR, și anume acordul dumneavoastră.

Cine va avea acces la datele dumneavoastră?

Datele dumneavoastră personale vor fi divulgate entităților care furnizează servicii de marketing prin e-mail pentru noi, furnizorii noștri de spațiu pe disc și entitatea care administrează Promenada Mall Targu Mures.

Cât timp vom stoca datele dumneavoastră?

Datele vor fi stocate până când se va retrage consimțământul de prelucrare a acestora sau până când vom finaliza desfășurarea activităților de marketing (oricare dintre acestea survine mai devreme).

Pentru a garanta răspunderea, datele vor fi stocate în perioada în care operatorul este obligat să păstreze datele sau documentele.

Ce drepturi aveți?

Aveți dreptul să accesați, să rectificați sau să ștergeți datele dumneavoastră personale, să solicitați limitarea prelucrării acestora și dreptul de transfer al datelor.

Vă puteți retrage permisiunea în orice moment. Totuși, aceasta nu afectează legalitatea prelucrării bazate pe consimțământ înainte de retragerea acestuia. Puteți trimite oricare solicitări și întrebări referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal prin e-mail: gdpr@promenadamallmures.ro

Puteți oricând să vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră personale în scopuri de marketing direct în măsura în care această prelucrare este legată de marketingul direct.

Dacă decideți că prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal nu respectă reglementările, aveți dreptul să depuneți o plângere la Președintele Departamentului pentru protecția datelor personale.

Vom transfera datele dumneavoastră în afara SEE?

Datorită utilizării discurilor virtuale, datele pot fi transferate în afara Spațiului Economic European. Transferul se bazează, în toate cazurile, pe Decizia Comisiei Europene din 12 iulie 2016 care confirmă caracterul adecvat al protecției datelor oferite de programul „Scutul de confidenţialitateˮ.

În prezent, nu intenționăm să transferăm date în afara Spațiului Economic European în orice alt scop. În cazul în care se modifică, informațiile despre aceasta vor fi trimise prin e-mail.

Va fi luată o decizie automată în timpul prelucrării?

În timpul prelucrării datelor, nu va fi luată nicio decizie automată care ar produce efecte juridice în raport cu dumneavoastră sau care vă va afecta în orice altă manieră semnificativă.

Contactul cu privire la aspectele legate de prelucrarea datelor cu caracter personal

Orice solicitări și întrebări privind prelucrarea datelor cu caracter personal pot fi trimise la următoarea adresă de e-mail: gdpr@promenadamallmures.ro

Privacy policy

The following information is aimed to clarify the processing of personal data of Promenada Mall Targu Mures customers who wish to be entered in the Customer Database by the Controller.

Who is the Controller of your personal data?

The Controller of your personal data is: ERP TARGU MURES SRL, with its registered office at Targu Mureș, 243 Gheorghe Doja Street, Mureș County, registered with the Bucharest Trade Register under No. J26/828/2011, having Sole Registration Code no. RO-17454877 (hereinafter referred to as the “Controller“).

What data will be processed?

In order to be entered in the Customer Database, you are requested to provide your email, telephone number, residential address (optional), and, mandatorily, your postcode, name, age and sex, as well as your interests. The provision of the aforementioned data is voluntary, but it is required in order to be entered in the Customer Database.

What provisions govern personal data processing?

Since 25 May 2018, processing of personal data has been governed by the provisions of the so-called GDPR or Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27/04/2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation).

What is the purpose and the basis for your data processing?

Your data will be processed for marketing purposes, for information purposes in connection with the current offer of the mall and accompanying events. Phone numbers will also be processed to remind customers about their appointments with consultants. The data are processed on the basis of Article 6(1)(a) of the GDPR, i.e. your consent.

Who will have access to your data?

Your personal data will be disclosed to entities which provide email marketing services for us, our disk space providers, and the entity which manages Promenada Mall Targu Mures

How long will we store your data?

We will store your data until you withdraw your consent for the processing of your personal data or until we stop our marketing activities (whichever occurs earlier).

In order to comply with the accountability obligation, data will be stored for a period in which

the Controller is obliged to keep data or documents.

What rights do you have?

You have the right to access, rectify and erase your personal data, as well as to request that the processing be restricted and the right to data portability.

You may also withdraw your consent at any time. However, this will not affect the legality of the processing made on the basis of the consent prior to its withdrawal. You may submit any requests and questions related to the processing of personal data via email: gdpr@promenadamallmures.ro

You may also at any time object to the processing of your personal data for direct marketing purposes, to the extent that such processing is connected with direct marketing.

If you believe that the processing of personal data is unlawful, you may lodge a complaint with the President of the Personal Data Protection Office.

Will your data be transferred outside the EEA?

Because we use virtual disks, the data may be transferred outside the European Economic Area. The transfer is based, in all cases, on the European Commission decision of 12 July 2016 confirming adequate protection of data in the”Privacy Shield“ programme.

Currently, we are not planning to otherwise transfer data outside the European Economic Area. Should this change, you will be notified thereof via email.

Will automated decision making take place during the processing?

In the course of data processing, no automated decision making will take place which would result in any legal consequences for you or which would otherwise affect you significantly.

Contact in cases related to the processing of personal data

You may submit any requests and questions related to the processing of personal data via email: gdpr@promenadamallmures.ro